Family book of Maria Katharina Reifenscheid

Spouses