Family book of Christiane Wilhelmine Schreiter

Spouses